Relokacja maszyn i linii produkcyjnych

relokacja maszyn

Usługa transportowa polegająca na relokacji czyli przenoszeniu maszyn jest w naszym kraju coraz powszechniejsza. Polska gospodarka rozwija się w miarę szybko, a rezultatem tego jest to, że firmy inwestują w swój rozwój. W takich sytuacjach zachodzi często potrzeba rozpoczęcia produkcji czy wykonywania usług w nowej siedzibie. W jednych przypadkach dzieje się tak, gdy firma rozrasta się i potrzebuje większych lub nowych siedzib, a w innych jest to potrzeba zmiany miejsca działalności np. ze względów ekonomicznych. Niezależnie od potrzeb, fabryki czy zakłady produkcyjne mogą skorzystać z usług firm transportowych specjalizujących się w relokacji maszyn oraz urządzeń, jak również innego dobytku.

Przenoszenie urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych

Skorzystanie z tego typu usług jest konieczne głownie ze względu na rozmiary transportowanych urządzeń. Mało która firma będąca właścicielem takiego sprzętu, dysponuje jednocześnie odpowiednim sprzętem transportowym. Firmy oferujące przenoszenie maszyn dysponują zarówno odpowiednimi pojazdami transportowymi, głównie ciężarówkami, jak również sprzętem służącym do załadunku oraz rozładunku. Ponadto firmy oferujące relokację maszyn posiadają wykwalifikowaną kadrę pracowników, doświadczoną zarówno w zakresie transportu, jak i montażu oraz demontażu urządzeń. W gestii wykonawcy relokacji leży zdobycie ewentualnych pozwoleń na transport, wytyczenie jak najbardziej optymalnej trasy czy zabezpieczanie ładunku w trasie. Te ostatnie wymagania są istotne szczególnie, gdy transportowane są ładunki o dużych gabarytach lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia. Profesjonalna firma sprawi, że relokacja maszyn będzie procesem przeprowadzonym sprawnie i nie tylko nie przyniesie żadnych kłopotów zleceniodawcy, ale również ograniczy działania z jego strony do niezbędnego minimum.

Kompleksowe przemieszczanie maszyn

Profesjonalne firmy oferują kompleksową usługę przenoszenia maszyn. W zakres ich oferty wchodzi m.in.:

– demontaż i przygotowanie ładunku do transportu
– załadunek z użyciem specjalistycznego sprzętu, np. HDS
– zabezpieczenie ładunku
– transport optymalną trasą
– rozładunek w miejscu docelowym
– ponowny montaż urządzeń, maszyn, linii produkcyjnych
– złomowanie i utylizacja zbędnych maszyn lub elementów

Zleceniodawcy relokacji maszyn mogą oczywiście wybrać interesujące ich usługi. Wiele firm oferujących te usługę jest przygotowanych na nietypowe zlecenia. W tej branży takie właśnie zlecenia zdarzają się bardzo często. Ponadto, firmy te kooperują w czasie całego procesu zarówno z załogą, jak i obsługą ze strony producenta przewożonych maszyn, jeśli jest to wymagane.

Zazwyczaj firmy transportowe oferujące przemieszczanie maszyn jak Suda Transportt relokacja maszyn, nie ograniczają terenu swojego działania, biorąc pod uwagę, że potrzeby klientów są bardzo zróżnicowane. Wiele z nich oferuje również transport transgraniczny. Formalności, jak pozwolenia, ubezpieczenia i inne również leżą w gestii firmy transportowej. Dzięki temu, zleceniodawca relokacji maszyn ma ich mniej po swojej stronie.

Budownictwo w Polsce

Budownictwo przemysłowe w Polsce przechodziło słabszy okres szczególnie na początku obecnej dekady i u schyłku poprzedniej. Podobnie przedstawiała się sprawa z budownictwem indywidualnym. Jednak obecnie ten specyficzny sektor budownictwa jakim jest budownictwo przemysłowe notuje z roku na rok widoczną poprawę.

Łączna wartość inwestycji w budownictwie przemysłowym stale rośnie. Budownictwo przemysłowe obejmuje swym zakresem inwestycje związane z energetyka, budowę rurociągów, magazynów i innych budynków przemysłowych oraz fabryk. W ostatnich latach budownictwo przemysłowe odnotowało zarówno wzrost popytu, jak i wzrost podaży. Inwestorzy mają możliwość wyboru wykonawców spośród wielu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.

Dość niedomagający polski system fiskalny sprawia, że duża część inwestorów z branży budownictwa przemysłowego ucieka za granicę. Zjawisko jest powszechne i jeśli rząd krajowy nie będzie potrafił zatrzymać polskich inwestorów, kapitał będzie stale odpływał.

Mimo że budownictwo przemysłowe w Polsce generuje ogromne zyski, straty ze względu na nieprzystępne przepisy prawa odstraszają potencjalnych kontrahentów i inwestorów. Ucieczka przed wysokimi składkami ZUS i podatkami osiągnęła już skalę niemalże masową. Do 2013 za granicę przeniosło się kilkadziesiąt tysięcy polskich przedsiębiorców.

Definicję tej branży określa ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 89, poz 414). Składają się na nią 3 różne ustawy, które regulują sfery zamówień publicznych, jakimi są roboty budowlane. Ustawy te wzajemnie się dopełniają, są nimi:

1. Prawo zamówień publicznych – dotyczy ono robót budowlanych jako zamówienia publicznego. Reguluje ono cały proces udzielenia zamówienia oraz zasady co do tego szczególnego przedmiotu zamówienia. W prawie zamówień publicznych, roboty budowlane są umieszczone min. w art. 13 p.z.p gdzie są określone trzy podstawowe kategorie przedmiotu zamówienia publicznego – usługi, dostawy i roboty budowlane:

“Art. 13a. 1.  Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1  i 2, oraz  ich  związki, nie  później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.

2. Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;

2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;

4) orientacyjnej wartości zamówienia;

5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.”

Roboty budowlane są tu zidentyfikowane jako odesłanie do odpowiednich zapisów prawa budowlanego. Regulacje dotyczące zamówień na roboty budowlane znajdują się również w art. 40 p.z.p., w art. 30 p.z.p gdzie odnoszą się do sposobu opisu przedmiotu zamówienia, oraz w art. 33 i 35 p.z.p. odnośnie ustalania wartości zamówienia i terminów.

2. Prawo budowlane pozwala poprawnie zdefiniować przedmiot zamówienia jakim są roboty budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

3. Kodeks cywilny, w art. 647-658, odnosi się do umowy o roboty budowlane, dotyczy formy tej umowy, zakresu robót, zapłaty, odpowiedzialności za szkody, szczegółów odbioru robót oraz o prawie odstąpienia od umowy. Na jego podstawie można ocenić stosunek prawny łączący obie strony – wykonawczą i zlecającą oraz konsekwencje cywilnoprawne w związku z zawarciem umowy.

Wszystkie trzy ustawy mają za zadanie regulować wzajemnie dopełniające się sfery zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlanych.

Branża budowlana w Polsce ze względu na swój stały rozwój jest ciągle nienasycona wykwalifikowaną kadrą inżynierską i wykonawczą. Bardzo wiele wyższych uczelni ma w swojej ofercie studia wyższe z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Powstają również kierunki zamawiane, których ukończenie daje prawie 100 % szansę na zatrudnienie w tym sektorze.

Na przeciw oczekiwaniom rynku i młodych ludzi wybierających przyszły zawód, wyszła krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. Na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii tej uczelni istnieją studia pierwszego stopnia, na kierunku budownictwo, które mogą zostać kontynuowane na studiach drugiego a także trzeciego stopnia. Student kierunku budownictwo na AGH nabywa w trakcie nauki takie umiejętności jak wykonawstwa i projektowania różnorodnych obiektów budowlanych, nowoczesnych technologii budownictwa a także właściwego doboru materiałowego w procesie budowlanym.

Studia drugiego stopnia na AGH, obejmują specjalności: Geotechnika i budownictwo specjalne, Inżynieria przedsięwzięć budowlanych oraz Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych.Studia drugiego stopnia mają za zadanie poszerzyć i uszczegółowić wiedzę i umiejętności absolwenta studiów pierwszego stopnia.

W 2011 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej uruchomiono również kierunek zamawiany budownictwo. Inicjatywa jego uruchomienia była częścią rządowego programu “Kierunki Zamawiane - studiuj kierunki strategiczne dla Polski”. Kierunek budownictwo uruchomiło wtedy, oprócz AGH, kilka polskich wyższych uczelni. Studenci tego kierunku byli premiowani atrakcyjnymi stypendiami. Program był odpowiedzią na realne potrzeby rynku budowlanego i na potrzebę zwiększenia kadry inżynierskiej.

Na potrzeby rynku budowlanego istnieje też szeroka oferta szkoleń i kursów zawodowych przygotowujących do pracy w budownictwie, takich jak murarz, zbrojarz czy brukarz. Oferta szkoleń obejmuje swym zakresem przygotowanie w zakresie blacharstwa, tynkarstwa czy montażu ścian działowych i sufitów. Szkolenia budowlane obejmują z reguły od 150 do 300 godzin, z czego większość stanowią zajęcia praktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu w przyszłości.

W zależności od rodzaju szkolenia absolwenci kursu otrzymują po jego ukończeniu certyfikat, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski. Wiele spośród nich jest zakończone egzaminem dotyczącym nabytych podczas szkolenia umiejętności.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*