Relokacja maszyn i linii produkcyjnych

relokacja maszyn

Usługa transportowa polegająca na relokacji czyli przenoszeniu maszyn jest w naszym kraju coraz powszechniejsza. Polska gospodarka rozwija się w miarę szybko, a rezultatem tego jest to, że firmy inwestują w swój rozwój. W takich sytuacjach zachodzi często potrzeba rozpoczęcia produkcji czy wykonywania usług w nowej siedzibie. W jednych przypadkach dzieje się tak, gdy firma rozrasta się i potrzebuje większych lub nowych siedzib, a w innych jest to potrzeba zmiany miejsca działalności np. ze względów ekonomicznych. Niezależnie od potrzeb, fabryki czy zakłady produkcyjne mogą skorzystać z usług firm transportowych specjalizujących się w relokacji maszyn oraz urządzeń, jak również innego dobytku.

Przenoszenie urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych

Skorzystanie z tego typu usług jest konieczne głownie ze względu na rozmiary transportowanych urządzeń. Mało która firma będąca właścicielem takiego sprzętu, dysponuje jednocześnie odpowiednim sprzętem transportowym. Firmy oferujące przenoszenie maszyn dysponują zarówno odpowiednimi pojazdami transportowymi, głównie ciężarówkami, jak również sprzętem służącym do załadunku oraz rozładunku. Ponadto firmy oferujące relokację maszyn posiadają wykwalifikowaną kadrę pracowników, doświadczoną zarówno w zakresie transportu, jak i montażu oraz demontażu urządzeń. W gestii wykonawcy relokacji leży zdobycie ewentualnych pozwoleń na transport, wytyczenie jak najbardziej optymalnej trasy czy zabezpieczanie ładunku w trasie. Te ostatnie wymagania są istotne szczególnie, gdy transportowane są ładunki o dużych gabarytach lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia. Profesjonalna firma sprawi, że relokacja maszyn będzie procesem przeprowadzonym sprawnie i nie tylko nie przyniesie żadnych kłopotów zleceniodawcy, ale również ograniczy działania z jego strony do niezbędnego minimum.

Kompleksowe przemieszczanie maszyn

Profesjonalne firmy oferują kompleksową usługę przenoszenia maszyn. W zakres ich oferty wchodzi m.in.:

– demontaż i przygotowanie ładunku do transportu
– załadunek z użyciem specjalistycznego sprzętu, np. HDS
– zabezpieczenie ładunku
– transport optymalną trasą
– rozładunek w miejscu docelowym
– ponowny montaż urządzeń, maszyn, linii produkcyjnych
– złomowanie i utylizacja zbędnych maszyn lub elementów

Zleceniodawcy relokacji maszyn mogą oczywiście wybrać interesujące ich usługi. Wiele firm oferujących te usługę jest przygotowanych na nietypowe zlecenia. W tej branży takie właśnie zlecenia zdarzają się bardzo często. Ponadto, firmy te kooperują w czasie całego procesu zarówno z załogą, jak i obsługą ze strony producenta przewożonych maszyn, jeśli jest to wymagane.

Zazwyczaj firmy transportowe oferujące przemieszczanie maszyn jak Suda Transportt relokacja maszyn, nie ograniczają terenu swojego działania, biorąc pod uwagę, że potrzeby klientów są bardzo zróżnicowane. Wiele z nich oferuje również transport transgraniczny. Formalności, jak pozwolenia, ubezpieczenia i inne również leżą w gestii firmy transportowej. Dzięki temu, zleceniodawca relokacji maszyn ma ich mniej po swojej stronie.

Budownictwo w Polsce

Firmy remontowo-budowlane to najpopularniejszy typ działalności w praktycznie każdym województwie. Jedynie na Mazowszu ustępują pod tym względem usługom finansowym i doradczym, zajmując drugie miejsce (55 159 podmiotów). 

W sąsiednim województwie łódzkim usługi budowlano-remontowe zajmują pierwsze miejsce z wynikiem 20669 firm. Na Śląsku w tej branży działa 36 776 podmiotów, a w Wielkopolsce 56 794 firm. Przedsiębiorstwa z sektora usług budowlano-remontowych stanowią również większość na Pomorzu: o sile tej branży stanowi 27 647 działalności. Podobna zależność jest również widoczna na Podkarpaciu, gdzie działa 18 108 firm budowlano-remontowych.

Definicję tej branży określa ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 89, poz 414). Składają się na nią 3 różne ustawy, które regulują sfery zamówień publicznych, jakimi są roboty budowlane. Ustawy te wzajemnie się dopełniają, są nimi:

1. Prawo zamówień publicznych – dotyczy ono robót budowlanych jako zamówienia publicznego. Reguluje ono cały proces udzielenia zamówienia oraz zasady co do tego szczególnego przedmiotu zamówienia. W prawie zamówień publicznych, roboty budowlane są umieszczone min. w art. 13 p.z.p gdzie są określone trzy podstawowe kategorie przedmiotu zamówienia publicznego – usługi, dostawy i roboty budowlane:

“Art. 13a. 1.  Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1  i 2, oraz  ich  związki, nie  później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.

2. Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;

2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;

4) orientacyjnej wartości zamówienia;

5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.”

Roboty budowlane są tu zidentyfikowane jako odesłanie do odpowiednich zapisów prawa budowlanego. Regulacje dotyczące zamówień na roboty budowlane znajdują się również w art. 40 p.z.p., w art. 30 p.z.p gdzie odnoszą się do sposobu opisu przedmiotu zamówienia, oraz w art. 33 i 35 p.z.p. odnośnie ustalania wartości zamówienia i terminów.

2. Prawo budowlane pozwala poprawnie zdefiniować przedmiot zamówienia jakim są roboty budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

3. Kodeks cywilny, w art. 647-658, odnosi się do umowy o roboty budowlane, dotyczy formy tej umowy, zakresu robót, zapłaty, odpowiedzialności za szkody, szczegółów odbioru robót oraz o prawie odstąpienia od umowy. Na jego podstawie można ocenić stosunek prawny łączący obie strony – wykonawczą i zlecającą oraz konsekwencje cywilnoprawne w związku z zawarciem umowy.

Wszystkie trzy ustawy mają za zadanie regulować wzajemnie dopełniające się sfery zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlanych.

Branża budowlana cechuje się różnymi możliwościami i wielowarstwowością. Jest to istotne ze względu na ilość usług jakie zaliczają się do budowlanych: budowa, przebudowa, montaż, remont czy rozbiórka.

Dodatkowo można do tego pojęcia wliczyć specjalistyczne roboty budowlane, wznoszenie budynków, budowa obiektów inżynierii zarówno lądowej jak i wodnej. 

Branża budowlana określa potężne firmy, z własnym zapleczem maszyn i fachowców, oraz małe przedsiębiorstwa pracujące przy drobnych zleceniach. Jak widać, pod to pojęcie można podpiąć wiele czynności nie tylko stricte budowlanych. Jest to branża charakteryzująca się bardzo szybkim rozwojem i stałym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników. 

Składa się z wykonawców i podwykonawców wzajemnie od siebie zależnych. Stały rozwój jest nieodłącznym elementem tej branży.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*